Bestyrelse

To store ting i MP Pension er nu blevet afklaret her ved indgangen til sommeren.

1. Urafstemning
For det første blev den formålsparagraf, der var sendt til urafstemning, stemt igennem. Formålsparagraffen ser nu således ud.

§ 2. FORMÅL

Stk. 1. Pensionskassens formål er at sikre medlemmerne og deres pårørende økonomisk tryghed. Pensionskassen driver pensionskassevirksomhed som tværgående pensionskasse efter reglerne i denne vedtægt og pensionsregulativerne.

Stk. 2. Pensionskassen er medlemsejet, og pensionskassens midler kan alene anvendes til de formål, som fremgår af denne vedtægt.

Stk. 3. Pensionskassen kan alene eller sammen med andre drive fondsmæglervirksomhed med henblik på at udnytte stordriftsfordele på investeringsområdet til fordel for medlemmerne.

Denne udformning af formålet er jeg godt tilfreds med, fordi det helt klart fremgår at pensionskassen er til for medlemmerne. Stk. 3 gør det muligt at lave formueforvaltning for andre, hvorved investeringsfolkene får en større formue under forvaltning. Dette er med til at sænke omkostninger og forøge ekspertisen. Det trækker begge dele i retning af et bedre afkast til medlemmerne, og afkastet er jo fødekilden til gode pensioner.

2. Administrationssamarbejde – Forca
For det andet har det været på tale, at MP Pension og Unipension skulle indgå i et administrationssamarbejde med Forca, som er driftsselskabet for PKA-pensionskasserne, Lærernes Pension og Pædagogernes Pensionskasse. Bestyrelsen fik sidst her i juni en analyserapport om et sådant samarbejde. Bestyrelsen konkluderede herudfra, at samarbejdet ikke kan gennemføres på vilkår, som er tilfredsstillende for begge parter. Så Forca samarbejdet bliver ikke til noget.

Jeg vil derfor i bestyrelsen nu koncentrere mig om at sikre udviklingen og konsolideringen af pensionskassen til gavn for medlemmerne, herunder kikket på de store ufordelte reserver. MP Pension er den største tværgående pensionskasse i Danmark målt på formue. Vi vil snart nå 100 mia. kroner under forvaltning, og senere i år optager vi sandsynligvis medlem nummer 100.000. Så vi kan nok klare os alene de nærmeste år. Men jeg vil selvfølgelig som bestyrelsesmedlem være opmærksom på, om der skulle opstå andre givtige samarbejdsmuligheder, f.eks. med andre AC-kasser.